Vytlačiť E-mail
BuzzDiggFacebookTwitter

Metodika výučby jazykových kurzov

 

 

Prostredie pre zmysluplnú komunikáciu vytvárajú naši lektori výberom takých cvičení, úloh a aktivít, ktoré sú pre študenta zaujímavé a o ktorých bude presvedčený, že ich použije v skutočných situáciách.
 
Cieľom tejto metódy nie je iba osvojenie znalostí o jazyku, ale rozvoj zručností, ktoré slúžia k dorozumeniu, hlavne schopnosti rozumieť autentickým prejavom v cieľovom jazyku a daným jazykom hovoriť.
 
Na rozdiel od zastaralej gramaticko-prekladovej metódy, ktorá už nepostačuje požiadavkám rozvoja modernej spoločnosti, neučíme naspamäť dlhé zoznamy izolovaných slovíčok, ale naši lektori predkladajú novú slovnú zásobu v zmysluplnom reálnom kontexte a používanie materinského jazyka je znížené na minimum.
 
Gramatické javy nevyučujeme memorovaním poučiek a ich následným aplikovaním, ale používame ich k vyjadrovaniu vlastných názorov a k formulácii voľných jazykových prejavov.
 
Vedomosti v cudzom jazyku sa rozvíjajú a návyky sa automatizujú intenzívnym tréningom a efektívnou prácou. Naše metódy sa zamerajú na všetky stránky cudzieho jazyka.
 
Rozvíjame schopnosť porozumieť písomným, ústnym a sluchovým prejavom. Výučba sa skladá z najrozmanitejších foriem cvičení: drily, ktoré upevňujú novú gramatiku, lexikálne a štylistické cvičenia, ale predovšetkým komunikatívne aktivity a role-play, ktoré umožňujú aktívne používať jazykové kompetencie.
 
Naši lektori svojich študentov pozitívne motivujú a snažia sa odstrániť ich hanbu komunikovať, čo je základným predpokladom úspechu. V strede záujmu výučby je študent, ktorý hovorí cudzím jazykom, nie lektor!
 
Organizácia i realizácia výučby cudzích jazykov v našej škole vyplýva z dokumentu Rady Európy "Spoločný európsky referenčný rámec" - ako  sa učíme jazykom, ako ich vyučujeme a ako v jazykoch hovoríme. Tomuto sme prispôsobili zavedenie úrovní podľa Európskeho referenčného rámca, tak i posun v prístupu výučbe. Dôraz sa kladie na to, aby bol študent schopný vyjadriť svoje myšlienky. Teda dôraz vo výučbe sa presúva z roviny správneho (spisovného) používania jazyka do roviny úspešnej komunikácie v reálnom svete.
 
Súčasťou každej vyučovacej hodiny je precvičovanie všetkých 4 zmyslov: reč, zrak, hmat, sluch.

 

Pri hodinách sa kladie veľký dôraz na aktívnu spoluprácu študenta a jeho hovorenému prejavu.

 

Počítačové kurzy u vás doma

Počítačové kurzy kedykoľvek a kdekoľvek na Slovensku. Kontaktujte nás a my Vám prispôsobíme počítačový kurz presne podľa Vašich požiadaviek. Počítačové kurzy už od jedného účastníka!