Vytlačiť E-mail
BuzzDiggFacebookTwitter

Certifikované a akreditované počítačové kurzy,

školenia a IT semináre!

(pre zobrazenie osnovy kliknite na hviezdičku, odporúčame používať prehliadač Internet Explorer 7 alebo Mozillu Firefox)

 

Počítačové kurzy Microsoft Windows

 Úvod do práce s počítačom

najdôležitejšie súčasti počítača

druhy periférnych zariadení

médiá pre prenos a zálohovanie dát

operačný systém a softvérové vybavenie počítača

spustenie a vypnutie počítača

Myš a klávesnica

práca s myšou

písanie a používanie jednotlivých kláves

Základné ovládanie MS Windows

pracovná plocha

spúšťanie programov

Ovládanie okna

základné rozvrhnutie okien MS Windows

zmena rozmerov a posun okna

zatváranie okna

práca s viacerými oknami naraz

Práca so zložkami a súbormi

čo je disk, súbor a adresár

vytvorenie vlastného súboru

ukladanie a otváranie dokumentov

vytváranie adresárov

kopírovanie, presúvanie, premenovanie a mazanie súborov a priečinkov

práca s disketou, CD a USB diskom

kôš

práca s viacerými súbormi a zložkami naraz

vyhľadávanie súborov na počítači

Zoznámenie s programami v MS Windows

WordPad - vytváranie jednoduchých textových dokumentov

Kalkulačka, Maľovanie, Windows Media Player

Tlač dokumentov

Obsah:

Hardware

Software

Používateľské rozhranie Metro

Identifikácia prvkov na pracovnej ploche

Vypnutie a reštart počítača

Odhlásenie zo systému Windows 8

Práca s Windows

 • Otvorenie a zatvorenie okna

 • Identifikácia okien prvkov (záhlavie, menu bar, príkaz ikony, posúvače, atď.)

 • Minimalizácia, maximalizácia a obnovenie systému Windows

 • Kaskáda okien

 • Zmena veľkosti okna a jeho pohyb

Použitie aplikácií

 • Vytvoriť, otvárať a ukladať súbory

 • Vytvoriť jednoduché textové súbory

 • Poznámkový blok

 • Maľovanie

 • Kalkulačka, atď.

 • Koniec aplikácie

 • Ukončiť aplikáciu, ktorá nereaguje

Vyhľadávanie súborov

 • Hľadanie súboru alebo zložky podľa mena, dátumu, typu a veľkosti

 • Vyhľadať názov súboru pomocou zástupných symbolov

 • Použitie Histórie - tvoriť nedávno používané súbory

Tlač

 • Použitie priečinka Tlačiarne - výber tlačiarne

 • Zapnutie tlačiarne

 • Zmena nastavenia tlače

 • Tlač dokumentov

 • Pozastaviť a pokračovať v tlači

 • Inštalácia tlačiarne

Základy IT - management heslo

 • Výber účinného hesla

 • Zmena Windows - prihlásenie cez heslo

 • Vhodné použitie hesla pre rôzne účty


 

Počítačové kurzy v programe Microsoft Office

 

 • zoznámenie s prostredím programu a s jeho ovládacími prvkami
 • spracovanie textu v dokumente
 • pohyb v dokumente
 • označovanie rôznych častí textu
 • úprava písma
 • úprava odseku
 • nastavenie zarážok a ich typy
 • kopírovanie formátu
 • práca s príkazmi kopírovať / vybrať / vložiť
 • jednoduché očíslované zoznamy, zoznamy s odrážkami
 • ohraničenie - tieňovanie
 • štýly - použitie preddefinovaných štýlov
 • definície vlastného štýlu
 • akvizície a základná úprava tabuľky
 • hľadanie a nahrádzanie textu
 • práca s náhľadom, hlavička a päta dokumentu, tlač dokumentu
 • vytvorenie šablóny (praktické precvičenie prebranej látky pri vytvorení hlavičkového listového papiera)
 • ponuka Okno
 • práca s viacerými otvorenými dokumentami

 • zoznámenie s prostredím programu a s jeho ovládacími prvkami
 • spracovanie textu v dokumente
 • pohyb v dokumente
 • označovanie rôznych častí textu
 • úprava písma
 • úprava odseku
 • nastavenie zarážok a ich typy
 • kopírovanie formátu
 • práca s príkazmi kopírovať / vybrať / vložiť
 • jednoduché očíslované zoznamy, zoznamy s odrážkami
 • ohraničenie - tieňovanie
 • štýly - použitie preddefinovaných štýlov
 • definície vlastného štýlu
 • akvizície a základná úprava tabuľky
 • hľadanie a nahrádzanie textu
 • práca s náhľadom, hlavička a päta dokumentu, tlač dokumentu
 • vytvorenie šablóny (praktické precvičenie prebranej látky pri vytvorení hlavičkového listového papiera)
 • ponuka Okno
 • práca s viacerými otvorenými dokumentami
 • pokročilejšia úprava tabuľky
 • definovanie oddielu a jeho vlastnosti, využitie oddielu pri zmene hlavičky a päty, pri zmene orientácie papiera
 • práca s ponukou Vložiť - vkladanie rôznych prvkov do dokumentu (napr. dátum, textové pole, komentár, obrázok, objekt)
 • pravopisná kontrola
 • hromadná korešpondencia (listy, obálky, štítky)
 • stručne ku konfigurácii programu
 • opakovanie, testovanie vedomostí

 • opakovanie pojmov a predpokladaných vedomostí
 • práca s dlhými dokumentami, využívanie štýlov pre ich formátovanie
 • definovanie oddielu a jeho vlastnosti, využitie oddielu pri zmene hlavičky a päty, pri zmene orientácie papiera
 • osnova - pomôcka pri organizácii textu v dokumente
 • obsah a register
 • viacúrovňové zoznamy
 • pokročilé úpravy tabuľky
 • pravopisná kontrola
 • hromadná korešpondencia (listy, obálky, štítky)
 • komentáre
 • vkladanie rôznych prvkov do dokumentu (napr. dátum, textové pole, obrázok)
 • polia v dokumente
 • vkladanie objektov a prepojenie
 • práca s hlavným a vedľajším dokumentom
 • revízia dokumentu
 • editor rovníc
 • vytvorenie vlastného menu a líšt ikon
 • makra (jednoduché záznamové makro, jeho úprava)
 • úpravy dokumentu pomocou nástroja Kreslenie


 • ako zrýchliť a zautomatizovať posielanie firemnej korešpondencie s využitím hromadnej korešpondencie

 • tvorba hlavného dokumentu vrátane požadovaných nastavení

 • príprava zdroja dát pre tlač obálok, štítkov, formulárových listov

 • možnosti využitia existujúcich firemných databáz pre hromadnú korešpondenciu

 • ako hromadne tlačiť obálky, štítky a formulárové listy

 • vkladanie polí do hlavného dokumentu

 • formátovanie vzhľadu hlavného dokumentu

 • možnosti zlúčenia dát na tlačiareň, do nového súboru a elektronickej pošty

 • riešenie najčastejších problémov s hromadnou korešpondenciou

 

 • zoznámenie s prostredím programu a s jeho ovládacími prvkami
 • vkladanie dát do buniek tabuľky (čísla, text, dátum, číselné rady, zoznamy)
 • označovanie rôznych oblastí v liste (výber oblasti)
 • formátovanie bunky (číselné formáty, úprava písma, ohraničenie a tieňovanie)
 • vkladanie a odstraňovanie stĺpca, riadku, buniek
 • formát stĺpca, riadku (šírka stĺpca, atď.)
 • vymazanie zápisov / formátov
 • vkladanie jednoduchých vzorcov do bunky (funkcia AutoSum), kopírovanie vzorcov
 • relatívna a absolútna adresa
 • manipulácia s listami (premenovanie, presunutie, odstránenie, atď.)
 • príkazy z ponuky Data (zoraďovanie dát v tabuľke, automatický filter)
 • práca s náhľadom, vzhľad stránky, tlač tabuľky
 • ukážky niektorých najbežnejších funkcií (zaokrúhlenie, priemer, minimum, maximum), práca so Sprievodcom funkcií
 • práca s príkazmi kopírovať / vybrať / vložiť / vložiť inak
 • ponuka Okno, prepínanie medzi súbormi, rozdelenie okna pomocou priečky
 • vyhľadávanie a nahrádzanie
 • ukladanie súboru, otváranie už uloženého súboru
 • ukážka vytvorenia grafu
 • zhrnutie poznatkov, opakovanie


 • zoznámenie s prostredím programu a s jeho ovládacími prvkami
 • vkladanie dát do buniek tabuľky (čísla, text, dátum, číselné rady, zoznamy)
 • označovanie rôznych oblastí v liste (výber oblasti)
 • formátovanie bunky (číselné formáty, úprava písma, ohraničenie a tieňovanie)
 • vkladanie a odstraňovanie stĺpca, riadku, buniek
 • formát stĺpca, riadku (šírka stĺpca, atď.)
 • vymazanie zápisov / formátov
 • vkladanie jednoduchých vzorcov do bunky (funkcia AutoSum), kopírovanie vzorcov
 • relatívna a absolútna adresa
 • manipulácia s listami (premenovanie, presunutie, odstránenie, atď.)
 • príkazy z ponuky Data (zoraďovanie dát v tabuľke, automatický filter)
 • práca s náhľadom, vzhľad stránky, tlač tabuľky
 • ukážky niektorých najbežnejších funkcií (zaokrúhlenie, priemer, minimum, maximum), práca so Sprievodcom funkcií
 • práca s príkazmi kopírovať / vybrať / vložiť / vložiť inak
 • ponuka Okno, prepínanie medzi súbormi, rozdelenie okna pomocou priečky
 • vyhľadávanie a nahrádzanie
 • ukladanie súboru, otváranie už uloženého súboru
 • ukážka vytvorenie grafu
 • zhrnutie poznatkov, opakovanie
 • ďalšie často používané funkcie, vnorovanie funkcií
 • definície názvov v tabuľke a ich využívania vo vzorkách
 • spolupráca viac listov v zošite, spolupráca viacerých zošitov medzi sebou
 • zlúčenie tabuliek z viacerých listov
 • podmienečný formát (s nastavením podmienky, s použitím vzorca)
 • vkladanie komentárov, ich úpravy, odstraňovanie
 • vkladanie objektov (textové objekty Word - ako nový objekt, alebo ako súbor)
 • úpravy grafu - zmena typu grafu, formátovanie jeho jednotlivých častí, tlač
 • testovanie vedomostí


 • ďalšie často používané funkcie, vnorovanie funkcií
 • definície názvov v tabuľke a ich využívania vo vzorkách
 • spolupráca viacerých listov v zošite, spolupráca viacerých zošitov medzi sebou
 • zlúčenie tabuliek z viacerých listov
 • podmienečný formát (s nastavením podmienky, s použitím vzorca)
 • vkladanie komentárov, ich úpravy, odstraňovanie
 • vkladanie objektov (textové objekty Word - ako nový objekt, alebo ako súbor)
 • úpravy grafu - zmena typu grafu, formátovanie jeho jednotlivých častí, tlač
 • stručne ku konfigurácii programu
 • vytvorenie vlastného formátu dát
 • ochrana tabuľky pomocou zámku
 • nastavenie overovania dát
 • filtrovanie dát pomocou rozšíreného filtra
 • jednoduché súhrny, viacúrovňové súhrny, ďalšie typy vzorcov v súhrnoch
 • zoskupovanie dát, vytváranie prehľadov
 • grafické prvky - nástroj Kreslenie
 • kontingenčná tabuľka


Cieľom tohto kurzu je oboznámiť Vás so základmi teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, a zároveň zvládnutie základných pravdepodobnostných a štatistických procedúr v praktických aplikáciách.

Osnova:

 • Úvod do teórie pravdepodobnosti. Náhodný jav. Pravdepodobnosť. Základné pravidlá pre počítanie s pravdepodobnosťami. Podmienená pravdepodobnosť, Bayesova veta, nezávislosť javov.

 • Náhodná premenná a zákon rozdelenia pravdepodobnosti. Typy náhodných premenných (diskrétna, spojitá). Rozdelenie pravdepodobnosti diskrétnej náhodnej premennej.

 • Spojitá náhodná premenná - distribučná funkcia a funkcia hustoty. Základné charakteristiky náhodných premenných (momenty náhodných premenných).

 • Závislosť a nezávislosť náhodných premenných, kovariancia, korelačný koeficient, kovariačná a korelačná matica a ich základné vlastnosti.

 • Typy diskrétnych a spojitých pravdepodobnostných rozdelení (alternatívne, binomické, hypergeometrické, Poissonovo, rovnomerné, normálne, exponenciálne). Pravdepodobnostné rozdelenia odvodené z normálneho rozdelenia.

 • Úvod do štatistickej indukcie (matematická štatistika). Výberové skúmanie - druhy výberov. Náhodný výber a jeho základné vlastnosti. Parametre základného súboru a výberové charakteristiky. Rozdelenia výberových charakteristík.

 • Úlohy výberového skúmania (bodové a intervalové odhady parametrov, testovanie hypotéz). Vlastnosti bodových odhadov.

 • Intervalové odhady pre náhodný výber z normálneho rozdelenia

 • Úvod do testovania štatistických hypotéz. Chyby prvého a druhého druhu pri testovaní štatistických hypotéz. Parametrické testy dvojvýberové.

 • Analýza kvalitných dát.

 • Rezerva.

 • Záverečné opakovanie.

 

 • opis programového prostredia a ovládacích prvkov
 • vytvorenie prezentácie s využitím pripravených sprievodcov
 • snímka - základný prvok prezentácie
 • prvky snímky: texty a jeho úpravy, obrázky, odkazy, tlačidlá, tabuľka, graf, organizačný diagram, videoklipy
 • vytvorenie ďalších prvkov pomocou nástroja Kreslenie
 • nastavenie Predlohy pre jednotný štýl prezentácie
 • osnova prezentácie a jej import a export v programe MS Word
 • náhľad na vytvorenú prezentáciu, tlač a nastavenie tlače


 • opis programového prostredia a ovládacích prvkov
 • vytvorenie prezentácie s využitím pripravených sprievodcov
 • snímka - základný prvok prezentácie
 • prvky snímky: texty a jeho úpravy, obrázky, odkazy, tlačidlá, tabuľka, graf, organizačný diagram, videoklipy
 • vytvorenie ďalších prvkov pomocou nástroja Kreslenie
 • animácie snímok, zvukové efekty, prechody jednotlivých obrazoviek prezentácie
 • nastavenie Predlohy pre jednotný štýl prezentácie
 • osnova prezentácie a jej import a export v programe MS Word
 • náhľad na vytvorenú prezentáciu, tlač a nastavenie tlače
 • automatické načasovanie behu prezentácie (spôsoby časovania)
 • rôzne formáty uloženia prezentácie: stránka HTML, "na cesty"
 • nastavenie niektorých parametrov v programe MS PowerPoint (nástroje, obrazovka, ....)


 • opakovanie základných pojmov z predpokladaných vedomostí
 • popis a základné ovládanie programu MS Access (obrazovka, menu ...), popis modulov databázy
 • základy práce s databázou (otvorenie existujúcej databázy a jej pomenovanie, práca s modulmi ..)
 • tabuľky - vytvorenie novej tabuľky (úprava štruktúry tabuľky)
 • vkladanie záznamov do tabuľky; úpravy, kopírovanie a presúvanie záznamov
 • adanie a nahradzovanie údajov v tabuľke, radenie záznamov a filtrovanie záznamov v tabuľke
 • nastavenie relácií medzi jednotlivými tabuľkami, import alebo pripojenie dát z iných tabuliek alebo aplikácií


 • formuláre - vytvorenie nového formulára (úpravy formulára)
 • vkladanie ovládacích prvkov do formulára, úprava formulára z viacerých tabuliek
 • ďalšie úpravy formulára, tlač a nastavenia tlače jednotlivých listov formulára a častí tabuľky
 • výberové dotazy - vytvorenie jednoduchého dotazu v tabuľke (výber polí, podmienok, radenie, úpravy)
 • výpočty, dotazy vo viacerých tabuľkách, vytváranie súhrnov a krížových dotazov
 • parametrické dotazy
 • akčné dotazy
 • zostavy - vytvorenie zostavy podľa sprievodcu (úprava a návrh zostáv)
 • samostatná práca - (vytvorenie databázy s použitím prebraných príkazov, uloženie a príprava pre tlač)
 • nastavenie niektorých parametrov v programe Access (nástroje, obrazovka, ....)

 • opis programového prostredia
 • elektronická pošta - jeden z hlavných nástrojov Outlooku (princíp, popis programu)
 • posielanie a prijímanie elektronickej pošty (adresa, postup odosielania pošty, ...), odpovedanie
 • ďalšie možnosti odosielania el. pošty (odosielanie na viac adries, pošta na vedomie, prenos pošty ...)
 • posielanie a prijímanie súborov-príloh pomocou elektronickej pošty
 • spravovanie poštového prog., triedenie prijatej pošty, mazanie, úprava zložiek pre prijatú alebo odoslanú poštou
 • spoločné operácie (archivácia, filtrovanie, triedenie, tlač)
 • nastavenie niektorých parametrov v programe MS Outlook (nástroje, obrazovka, ....)


 • kalendár - využitie (plánovač schôdzok, úprava činností, práca v sieti ...), nastavenie
 • kontakty - nástroj pre evidenciu a správu kontaktov (vytvorenie, úprava a rušenie kontaktov)
 • zobrazenia kontaktov a predvoľby (formát zobrazenia, pridávanie ďalších polí, definovanie zobrazení)
 • úlohy - vytvorenie, úprava, evidencia, dokončenie úloh, nastavenia
 • denník - tvorba a úpravy položiek v denníku
 • prezeranie položiek v denníku, pripomenutie, filtrovanie údajov a nastavenie denníka
 • elektronická pošta - jeden z hlavných nástrojov Outlooku (princíp, popis programu)
 • posielanie a prijímanie elektronickej pošty (adresa, postup odosielanie pošty, ...), odpovedanie
 • ďalšie možnosti odosielania el. pošty (odosielanie na viac adries, pošta na vedomie, prenos pošty ...)
 • posielanie a prijímanie súborov-príloh pomocou elektronickej pošty
 • spravovanie poštového prog., triedenie prijatej pošty, mazanie, úprava zložiek pre prijatú alebo odoslanú poštou
 • spoločné operácie (archivácia, filtrovanie, triedenie, tlač)
 • nastavenie niektorých parametrov v programe MS Outlook (nástroje, obrazovka, ....)


 

Počítačové kurzy z balíka Adobe

 


program Adobe Photoshop, základné vlastnosti programu

pracovné prostredie (popis obrazovky, lišty a panely, pracovná plocha, pracovné nástroje, atď.)

práca so súbormi, otvorenie, ukladanie, import export (typy súborov, raster, vektor, formáty súborov,

jpg, gif, png ...)

PDF export, výhody, nevýhody, nastavenie

grafika, počítačová grafika a farebné modely RGB, CMYK ...

prispôsobenie grafiky (úrovne, vyvažovanie farieb, nahradzovanie farieb, selektívna farba, krivky,

jas, kontrast)

režim grafiky

tvorba nového obrázku, typ, rozlíšenie DPI

vrstvový model

pracovné nástroje (výber a selekcia, nástroj výberu, magická palička, orezávanie obrázku, nástroje na

retušovanie, štetec, guma, formát štetca, gumy, nástroje pre prácu s rastrom, nástroje pre prácu s

vektorom, práca s textom, poznámky, lupa a pohľad na dokument)

tvorba nových objektov, kreslenie a návrh grafiky

efekty vektorovej grafiky

efekty a filtre rastrovej grafiky

rýchla maska

import vektorovej a rastrovej grafiky

vstupné a výstupné formáty

záverečné opakovanie


 • program Adobe Photoshop, základné vlastnosti programu
 • pracovné prostredie (opis obrazovky, lišty a ukotviteľné panely, pracovná plocha, vlastné nastavenie, optimalizácia, hlavné menu, pracovné nástroje a ich používanie)
 • práca so súbormi, otvorenie, ukladanie, import export (typy súborov, raster, vektor,  formáty súborov, jpg, gif, png ...)
 • PDF export, výhody, nevýhody, nastavenie
 • grafika, počítačová grafika, web grafika a farebné modely RGB, CMYK ...
 • prispôsobenie grafiky (úrovne, yvažovanie farieb, nahradzovanie farieb, selektívna farba,krivky, jas, kontrast)
 • režim grafiky
 • tvorba nového obrázku, typ, rozlíšenie DPI
 • vrstvový model
 • pracovné nástroje (výber a selekcia, nástroj výberu, nástroj delenia grafiky na časti - SLIDES, magická palička, orezávanie obrázku, nástroje na retušovanie, štetec, guma, formát štetca, gumy, nástroje pre prácu s rastrom, nástroje pre prácu s vektorom, práca s textom, poznámky, lupa a pohľad na dokument)
 • tvorba nových objektov, kreslenie a návrh grafiky
 • modelovanie vlastných tvarov
 • efekty vektorovej grafiky
 • efekty a filtre rastrovej grafiky
 • export grafiky pre web stránky
 • optimalizácia web grafiky
 • tvorba grafického podkladu - dizajnu, pravidlá a možnosti
 • Adobe ImageReady, animácie
 • záverečné opakovanie


 • opakovanie vedomostí
 • opakovanie na základe požiadaviek účastníkov
 • práca s kanálmi
 • cesty
 • prispôsobenie panelov, práca s panelmi
 • práca s navigátorom
 • tvorba so štlýlmi (ukladanie štýlov, rýchle nanášanie štýlov, aplikácia štýlu)
 • rýchla maska
 • pokročilá práca s vektorovými tvarmi
 • maska vektorových tvarov
 • vrstvy úprav
 • sada vrstiev
 • nová vrstva
 • automatizácia práce
 • akcie, práca s akciami, nanášanie akcie na vačšie množstvo súborov
 • nastavenie tlače, tlač
 • pokročilé možnosti textu
 • blok textu, odstavcový text
 • nastavenie textu
 • nastavenie a práca s odstavcom
 • prevedenie textu na odstavcový text
 • pokrivenie textu
 • definícia a práca s novou stopou
 • definícia a práca s novou vzorkou
 • nastavenie Adobe Photoshopu
 • indexácia farieb, vlastná paleta farieb
 • práca s vrstvami (zoskupovanie, zväzovanie, zlučovanie, rastrovanie vrstvy, kopírovanie zo všetkých vrstiev, zamykanie vrstvy, zamykanie polohy
  zarovnavanie vrstvy)
 • pokročilá práca s výberom (rozsah vyberaných farieb,  transformácia výberu)
 • pravítka
 • vodítka
 • rezy
 • export rezov, nastavenie exportovanej grafiky
 • optimalizácia exportovanej grafiky
 • záverečné opakovanie


 • pracovné prostredie

 • klávesové skratky

 • pravítka

 • vodítka, automatické vodítka

 • mriežka

 • režimi zobrazenia

 • vrstvy

Vytvorenie dokumentov

 • vytvorenie nového dokumentu

 • nastavenie dokumentu

Kresliace nástroje

 • ceruzka, vyhladenie, guma

 • pero

 • štetec

 • editácia a využite stop

 • primitívne objekty

 • segment čiary, oblúk, šprirála, mriežky

 • obdĺžnik, elipsa, polygón, hviezda

Cesty

 • princípy Bézierových kriviek

 • tvorba a editácia ciest

 • nástroje nožnice, nôž

 • zložená cesta

 • rozdelenie

 • zjednodušenie

 • odsadená cesta

 • obrysy ťahu

Deformácia ciest

 • deformácia obálkou

 • deformácia s pokrivením

 • deformácia s objektom

 • nástroj pokrivenia

Formátovanie objektov

 • výplň farbou

 • výplň prechodom

 • výplň vzorkom

 • ťah

Práca s textom

 • textové rámčeky

 • zreťazenie textových rámčekov

 • editácia textu

 • lokálne formátovanie znakov

 • lokálne formátovanie odstavcov

Manipulácia s objektami

 • duplikácia

 • transformácia

 • režimy tvarov

 • zarovnanie, rozmiestnenie

 • zoskupovanie

 • zamykanie

 • import objektov

Výstupy z illustratora

 • tlač

 • exporty


Vytvorenie viacstránkových dokumentov

Symboly

 • tvorba symbolov

 • hromadná operácia so symbolmi

Cesty

 • vytvorenie orezanej masky

Formátovanie objektov

 • výplň nástrojom mriežka

 • Live color

Paleta Vzhľad objektov

 • viacnásobné výplne

 • viacnásobné ťahy

 • grafické štýly

Práca s textom

 • možnosti Open Type

 • znakové štýly

 • odstavcové štýly

Špeciálne nástroje

 • prelínanie objektov

 • grafy

 • živá maľba

 • živá vektorizácia

 • filtre

 • efekty

illustrator a web

 • nástroje rez a výber rezu

 • export pre web

Integrácia s ostanými aplikáciami CS

 • Adobe Bridge

 • Adobe InDesign

 • Adobe Photoshop

Výstupy z Illustratora

 • predtlačová príprava

 • tlač

 • exporty

 

Počítačové kurzy z balíka Corel

 

 • úvod do vektorovej grafiky
 • zoznámenie s programom
 • popis základných nástrojov a ich používanie (priamky a krivky, obdĺžnik, elipsa, špirála, polygón a hviezda, milimetrový papier, lupa, správca zobrazenia, text)
 • označovanie objektov a manipulácie s nimi (Obdĺžnik, Elipsa, Mnohouholník, Špirála, Milimetrový papier, Maliarske techniky, Ručný režim)
 • obrysy objektov (Nastavenia obrysu, Zakončení čiary, Ďalšie vlastnosti obrysu)
 • výplne objektov (Teória farieb, Farebné modely RGB, CMYK, Výber farieb, Vlastnosti prechodu farieb, Vzorové a textové výplne, Sieťová výplň)
 • nástroj Tvar - úpravy uzlov
 • práca so skupinou objektov (Zarovnanie, Poloha, Zoskupenie, Kombinovanie, Presné umiestnenie, Pravítka, Rošt, Vodiace linky, Uchytenia, Tvarovanie)
 • efekty (Prechod, kontúra, Deformácia, Obálka, Vysunutie, Stín, Perspektiva, Power Clip, šošovica)
 • raster (integrácia bitmapovej grafiky)
 • text umiestnený na krivku, Text vnútri krivky
 • praktické ukážky a precvičenie
 • tlač


 

Počítačové kurzy v programe AutoCAD

 


Kreslenie

 • kreslenie základných objektov
 • možnosti zadania bodov
 • používania a nastavenia kresliacich režimov

Úpravy

 • príkazy k úprave objektov
 • zmena vlastností objektov
 • Quick Properties
 • kopírovanie vlastností
 • úprava kriviek a multičiar
 • práca s uzlami

Pohľad

 • nastavenie pohľadov
 • nástroj Steering Wheels
 • regenerácie výkresu

Hladiny

 • nastavenia typu čiar, farby a hrúbky
 • vytváranie nových hladín
 • prepínanie medzi hladinami
 • premiestňovania objektov medzi hladinami
 • vypnutá, zmrazená, uzamknutá a Netlačiaca hladina

Text a tabuľky

 • nastavenie štýlov textu
 • riadkový text
 • odstavcový text
 • nastavenie štýlov tabuľky
 • tabuľky

Kótovanie

 • nastavenie kótovacích štýlov
 • kótovanie dĺžok, oblúkov, uhlov
 • odkazy
 • úprava kót
 • zmena textu kóty a špeciálne symboly

Šrafovania

 • spôsoby zadania šráfy
 • prevzatie vlastností šráfy
 • nastavenie šráfy
 • asociatívne šráfy

Bloky

 • vytváranie a ukladanie blokov
 • vkladanie a načítanie blokov zo súborov
 • úpravy blokov
 • editor blokov

Dotazy

 • meranie vzdialeností, plôch atď
 • vlastnosti objektu

AutoCAD DesignCenter

 • zobrazenie obsahy výkresu
 • pridanie obsahu výkresu

Prehliadač ponúk

 • práca s viacerými súbormi naraz
 • prechod medzi otvorenými súbormi
 • kopírovanie medzi súbormi

Tlač

 • nastavenie tlače
 • vykresľovacie štýly
 • tlač z modelového priestoru
 • tlač z rozvrhnutie
 • Quick View

Nastavenie prostredia AutoCADu

 • automatické zálohovanie
 • nastavenie tlačidiel myši, kurzora, jednotiek, farby pozadia atď.
 • úprava pásu karietRozšírenie znalostí v kreslení v rovine

 • výkresy a ich úprava
 • rozšírené možnosti práce s uzly
 • rýchly výber
 • čistenie a reštaurovanie výkresu
 • kalkulátor
 • otáčania súradnicového systému
 • vkladanie OLE objektov
 • rozšírenia vedomostí v cenovej oblasti

Atribúty

 • vytvorenie bloku s atribúty
 • vloženie bloku atribúty
 • úprava atribútov
 • extrahovania atribútov

Tabuľky

 • pokročilejšie práce s tabuľkami
 • dátové spojenie s MS Excel

Dynamické bloky

 • použitie dynamických blokov
 • vytváranie dynamických blokov

Externé referencie

 • pripojenie externého výkresu
 • možnosti úpravy pripojeného výkresu
 • nastavenie externých referencií

Práca s poznámkami

 • prispôsobenie poznámok
 • meradlá a orientácia poznámok
 • štýly poznámok

Pokročilá práce s hladinami

 • filtre hladín podľa vlastností
 • ručné filtre
 • uloženie stavu hladín
 • štandardy hladín

Záznamník akcií

 • vytváranie záznamu činnosti
 • vloženie popisu
 • užívateľský vstup

Rozvrhnutie

 • vytváranie, kopírovanie a premenovanie rozvrhnutie
 • nastavenie vlastností rozvrhnutia
 • práca s výrezmi
 • nastavenie mierky jednotlivých výrezov
 • skrytie hladín vo výrezom
 • kótovanie vo výrezoch

Tlač

 • hrúbky čiar, vykresľovacie štýly
 • publikovanie výkresov

Výkresové šablóny

 • preddefinované šablóny
 • vytvorenie vlastnej šablóny
 • použitie šablóny
Úprava používateľského prostredia

 • užívateľské menu, pás kariet a palety
 • vytváranie vlastných ikon a jednoduchých príkazov
 • úprava klávesových skratiek
 • pracovné priestory
 • prenášanie nastavenia AutoCADu
 • kompatibilita so staršími verziami

Vytváranie vlastných šráfy a čiar

 • vlastné typy čiar
 • vlastné vzory šráfy

Správa a reštaurovania výkresov

 • reštaurovanie a vyčistenie výkresu
 • záložná kópia
 • archivovanie výkresov

Nastavenie AutoCADu

 • možnosti nastavenia AutoCADu

Publikovanie výkresov

 • formát DWF a DWFx
 • poznámky vo formáte DWF a DWFx
 • zabezpečenie výkresu

AutoCAD a internet

 • AutoCAD na internete
 • publikovanie výkresu na www
 • hypertextové odkazy
 • eTransmit

CAD štandardy

 • použitie CAD štandardov
 • kontrola výkresu
 • prevod hladín v CAD štandardu

Informujte sa o otvorení počítačových kurzov jednotlivých úrovní prostredníctvom mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo na tel. čísle 0903 221 633.

Počítačové kurzy prebiehajú celý týždeň:

Denné počítačové kurzy: 9.00 - 15:00

Večerné počítačové kurzy: 16:00 - 20:00

Víkendové počítačové kurzy: 9.00 - 14.00

Zvýhodnené balíčky počítačových kurzov nájdete tu.

 

Počítačové kurzy u vás doma

Počítačové kurzy kedykoľvek a kdekoľvek na Slovensku. Kontaktujte nás a my Vám prispôsobíme počítačový kurz presne podľa Vašich požiadaviek. Počítačové kurzy už od jedného účastníka!